سایت عاشقانه تفریحی رازدل

اس ام اس,اس ام اس 93,اس ام اس 94,اس ام اس 95,اس ام اس 2014,اس ام اس 2015,اس ام اس هاي سال 93,اس ام اس هاي سال 94,اس ام اس هاي سال 95,اس ام اس هاي سال 2014,اس ام اس هاي سال 2015,اس ام اس هاي سال 2016,سايت اس ام اس,سايت اس ام اس 93,سايت اس ام اس 94,سايت اس ام اس 95,سايت اس ام اس 2014,سايت اس ام اس 2015,سايت اس ام اس 2016,سايت اس ام اس هاي سال 93,سايت اس ام اس هاي سال 94,سايت اس ام اس هاي سال 95,سايت اس ام اس هاي سال 2014,سايت اس ام اس هاي سال 2015,سايت اس ام اس هاي سال 2016,اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عاشقانه 93,اس ام اس عاشقانه 94,اس ام اس عاشقانه 95,اس ام اس عاشقانه 2014,اس ام اس عاشقانه 2015,اس ام اس عاشقانه 2016,اس ام اس هاي عاشقانه سال 93,اس ام اس هاي عاشقانه سال 94,اس ام اس هاي عاشقانه سال 95,اس ام اس هاي عاشقانه سال 2014,اس ام اس هاي عاشقانه سال 2015,اس ام اس جديد,اس ام اس جديد 93,اس ام اس جديد 94,اس ام اس جديد 95,اس ام اس هاي جديد سال 93,اس ام اس هاي جديد سال 94,اس ام اس هاي جديد سال 95,اس ام اس هاي جديد سال 2014,اس ام اس هاي جديد سال 2015,اس ام اس دوستانه,اس ام اس دوستانه 93,اس ام اس دوستانه 94,اس ام اس دوستانه 95,اس ام اس دوستانه 2014,اس ام اس دوستانه 2015,اس ام اس دوستانه 2016,اس ام اس هاي دوستانه سال 93,اس ام اس هاي دوستانه سال 94,اس ام اس هاي دوستانه سال 95,اس ام اس هاي دوستانه سال 2014,اس ام اس هاي دوستانه سال 2015,اس ام اس هاي دوستانه سال 2016,اس ام اس زيبا,اس ام اس زيبا 93,اس ام اس زيبا 94,اس ام اس زيبا 95,اس ام اس زيبا 2014,اس ام اس زيبا 2015,اس ام اس زيبا 2016,اس ام اس هاي زيبا سال 93,اس ام اس هاي زيبا سال 94,اس ام اس هاي زيبا سال 95,اس ام اس هاي زيبا سال 2014,اس ام اس هاي زيبا سال 2015,اس ام اس هاي زيبا سال 2016,اس ام اس سکسي,اس ام اس سکسي 93,اس ام اس سکسي 94,اس ام اس سکسي 95,اس ام اس سکسي 2014,اس ام اس سکسي 2015,اس ام اس سکسي 2016,اس ام اس هاي سکسي سال 93,اس ام اس هاي سکسي سال 94,اس ام اس هاي سکسي سال 95,اس ام اس هاي سکسي سال 2014,اس ام اس هاي سکسي سال 2015,اس ام اس هاي سکسي سال 2016,اس ام اس تولد,اس ام اس تولد 93,اس ام اس تولد 94,اس ام اس تولد 95,اس ام اس تولد 2014,اس ام اس تولد 2015,اس ام اس تولد 2016,اس ام اس هاي تولد سال 93,اس ام اس هاي تولد سال 94,اس ام اس هاي تولد سال 95,اس ام اس هاي تولد سال 2014,اس ام اس هاي تولد سال 2015,اس ام اس هاي تولد سال 2016,اس ام اس تسليت,اس ام اس تسليت 93,اس ام اس تسليت 94,اس ام اس تسليت 95,اس ام اس تسليت 2014,اس ام اس تسليت 2015,اس ام اس تسليت 2016,اس ام اس هاي تسليت سال 93,اس ام اس هاي تسليت سال 94,اس ام اس هاي تسليت سال 95,اس ام اس هاي تسليت سال 2014,اس ام اس هاي تسليت سال 2015,اس ام اس هاي تسليت سال 2016,اس ام اس سالگرد ازدواج,اس ام اس سالگرد ازدواج 93,اس ام اس سالگرد ازدواج 94,اس ام اس سالگرد ازدواج 95,اس ام اس سالگرد ازدواج 2014,اس ام اس سالگرد ازدواج 2015,اس ام اس سالگرد ازدواج 2016,اس ام اس هاي سالگرد ازدواج سال 93,اس ام اس هاي سالگرد ازدواج سال 94,اس ام اس هاي سالگرد ازدواج سال 95,اس ام اس هاي سالگرد ازدواج سال 2014,اس ام اس هاي سالگرد ازدواج سال 2015,اس ام اس هاي سالگرد ازدواج سال 2016,اس ام اس طنز ,اس ام اس طنز 93,اس ام اس طنز 94,اس ام اس طنز 95,اس ام اس طنز 2014,اس ام اس طنز 2015,اس ام اس طنز 2016,اس ام اس هاي طنز سال 93,اس ام اس هاي طنز سال 94,اس ام اس هاي طنز سال 95,اس ام اس هاي طنز سال 2014,اس ام اس هاي طنز سال 2015,اس ام اس هاي طنز سال 2016,اس ام اس خنده دار,اس ام اس خنده دار 93,اس ام اس خنده دار 94,اس ام اس خنده دار 95,اس ام اس خنده دار 2014,اس ام اس خنده دار 2015,اس ام اس خنده دار 2016,اس ام اس هاي خنده دار سال 93,اس ام اس هاي خنده دار سال 94, اس ام اس هاي خنده دار سال 95,اس ام اس هاي خنده دار سال 2014,اس ام اس هاي خنده دار سال 2015,اس ام اس هاي خنده دار سال 2016,اس ام اس جوک,اس ام اس جوک 93,اس ام اس جوک 94,اس ام اس جوک 95,اس ام اس جوک 2014,اس ام اس جوک 2015,اس ام اس جوک 2016,اس ام اس جوک هاي سال 93,اس ام اس جوک هاي سال 94,اس ام اس جوک هاي سال 95,اس ام اس جوک هاي سال 2014,اس ام اس جوک هاي سال 2015,اس ام اس جوک هاي سال 2016,اس ام اس فلسفي,اس ام اس فلسفي 93,اس ام اس فلسفي 94,اس ام اس فلسفي 95,اس ام اس فلسفي 2014,اس ام اس فلسفي 2015,اس ام اس فلسفي 2016,اس ام اس هاي فلسفي سال 93,اس ام اس هاي فلسفي سال 94,اس ام اس هاي فلسفي سال 95,اس ام اس هاي فلسفي سال 2014,اس ام اس هاي فلسفي سال 2015,اس ام اس هاي فلسفي سال 2016,اس ام اس سخنان بزرگان,اس ام اس سخنان بزررگان 93,اس ام اس سخنان بزرکان 94,اس ام اس سخنان بزگران 95,اس ام اس سخنان بزگران 2014,اس ام اس سخنان بزگران 2015,اس ام اس سخنان بزرگان 2016,اس ام اس هاي سخنان بزرگان سال 93,اس ام اس هاي سخنان بزرگان سال 94,اس ام اس هاي سخنان بزگران سال 95,اس ام اس هاي سخنان بزگران سال 2014,اس ام اس هاي سخنان بزرگان سال 2015,اس ام اس هاي سخنان بزرگان سال 2016

اس ام اس,اس ام اس مهر,اس ام اس آبان,اس ام اس آذر,اس ام اس دي,اس ام اس بهمن,اس ام اس اسفند,اس ام اس فروردين,اس ام اس ارديبهشت,اس ام اس خرداد,اس ام اس تير,اس ام اس مرداد,اس ام شهريور,اس ام اس هاي مهرماه,اس ام اس هاي ابان ماه,اس ام اس هاي آذر ماه,اس ام اس هاي دي ماه,اس ام اس هاي بهمن ماه,اس ام اس هاي اسفند ماه,اس ام اس هاي فروردين ماه,اس ام اس هاي ارديبهشت ماه,اس ام اس هاي خرداد ماه,اس ام اس هاي تير ماه,اس ام اس هاي مرداد ماه,اس ام اس هاي شهريور ماه,سايت اس ام اس,سايت اس ام اس مهر,سايت اس ام اس ابان,سايت اس ام اس آذر,سايت اس ام اس دي,سايت اس ام اس بهمن,سايت اس ام اس اسفند,سايت اس ام اس فروردين,سايت اس ام اس ارديبهشت,سايت اس ام اس خرداد,سايت اس ام اس تير,سايت اس ام اس مرداد,سايت اس ام اس شهريور,سايت اس ام اس هاي مهرماه,سايت اس ام اس هاي ابان ماه,سايت اس ام اس هاي آذرماه,سايت اس ام اس هاي دي ماه,سايت اس ام اس هاي بهمن ماه,سايت اس ام اس هاي اسفند ماه,سايت اس ام اس هاي فروردين ماه,سايت اس ام اس هاي ارديبهشت ماه,سايت اس ام اس هاي خردادماه,سايت اس ام اس هاي تيرماه,سايت اس ام اس هاي مردادماه,سايت اس ام اس هاي شهريورماه,اس ام اس عاشقانه,اس ام اس عاشقانه مهر,اس ام اس عاشقانه ابان,اس ام اس عاشقانه آذر,اس ام اس عاشقانه دي,اس ام اس عاشقانه بهمن,اس ام اس عاشقانه اسفند,اس ام اس عاشقانه فروردين,اس ام اس عاشقانه ارديبهشت,اس ام اس عاشقانه خرداد,اس ام اس عاشقانه تير,اس ام اس عاشقانه مرداد,اس ام اس عاشقانه شهريور,اس ام اس هاي عاشقانه مهرماه,اس ام اس هاي عاشقانه آبان ماه,اس ام اس هاي عاشقانه آذرماه,اس ام اس هاي عاشقانه دي ماه,اس ام اس هاي عاشقانه بهمن ماه,اس ام اس هاي عاشقانه اسفندماه,اس ام اس هاي عاشقانه فروردين ماه,اس ام اس هاي عاشقانه ارديبهشتماه,اس ام اس هاي عاشقانه خردادماه,اس ام اس هاي عاشقانه تيرماه,اس ام اس هاي عاشقانه مردادماه,اس ام اس هاي عاشقانه شهريورماه,اس ام اس جديد,اس ام اس جديد مهر,اس ام اس جديد آبان,اس ام اس جديد آذر,اس ام اس جديد دي,اس ام اس جديد بهمن,اس ام اس جديد اسفند,اس ام اس جديد فروردين,اس ام اس جديد ارديبهشت,اس ام اس جديد خرداد,اس ام اس جديد تير,اس ام اس جديد مرداد,اس ام اس جديد شهريور,اس ام اس هاي جديد مهرماه,اس ام اس هاي جديد آبان ماه,اس ام اس هاي جديد آذر ماه,اس ام اس هاي جديد دي ماه,اس ام اس هاي جديد بهمن ماه,اس ام اس هاي جديد اسفندماه,اس ام اس هاي جديد فروردين ماه,اس ام اس هاي جديد ارديبهشت ماه,اس ام اس هاي جديد خردادماه,اس ام اس دوستانه,اس ام اس دوستانه مهر,اس ام اس دوستانه آبان,اس ام اس دوستانه آذر,اس ام اس دوستانه دي,اس ام اس دوستانه بهمن,اس ام اس دوستانه اسفند,اس ام اس دوستانه فروردين,اس ام اس دوستانه ارديبهشت,اس ام اس دوستانه خرداد,اس ام اس دوستانه تير,اس ام اس دوستانه مرداد,اس ام اس دوستانه شهريور,اس ام اس هاي دوستانه مهرماه,اس ام اس هاي دوستانه آبان ماه,اس ام اس هاي دوستانه آذرماه,اس ام اس هاي دوستانه دي ماه,اس ام اس هاي دوستانه بهمن ماه,اس ام اس هاي دوستانه اسفندماه,اس ام اس هاي دوستانه فروردين ماه,اس ام اس هاي دوستانه ارديبهشت ماه,اس ام اس هاي دوستانه خرداد ماه,اس ام اس هاي دوستانه تير ماه,اس ام اس هاي دوستانه مرداد ماه,اس ام اس هاي دوستانه شهريورماه,اس ام اس زيبا,اس ام اس زيبا مهر,اس ام اس زيبا ابان,اس ام اس زيبا آذر,اس ام اس زيبا دي,اس ام اس زيبا بهمن,اس ام اس زيبا اسفند,اس ام اس زيبا فروردين,اس ام اس زيبا ارديبهشت,اس ام اس زيبا خرداد,اس ام اس زيبا تير,اس ام اس زيبا مرداد,اس ام اس زيبا شهريور,اس ام اس هاي زيبا مهرماه,اس ام اس هاي زيباي آبان ماه,اس ام اس هاي زيباي اذرماه,اس ام اس هاي زيباي دي ماه,اس ام اس هاي زيباي بهمن ماه,اس ام اس هاي زيباي اسفندماه,اس ام اس هاي زيباي فروردين ماه,اس ام اس هاي زيباي ارديبهشت ماه,اس ام اس هاي زيباي خردادماه,اس ام اس هاي زيباي تيرماه,اس ام اس هاي زيباي مردادماه,اس ام اس هاي زيباي شهريور ماه,اس ام اس سکسي مهر,اس ام اس سکسي آبان,اس ام اس سکسي آذر,اس ام اس سکسي دي,اس ام اس سکسي بهمن,اس ام اس سکسي اسفند,اس ام اس سکسي فروردين,اس ام اس سکسي ارديبهشت,اس ام اس سکسي خرداد,اس ام اس سکسي تير,اس ام اس سکسي مرداد,اس ام اس سکسي شهريور,اس ام اس هاي سکسي مهرماه,اس ام اس هاي سکسي آبان ماه,اس ام اس هاي سکسي آذرماه,اس ام اس هاي سکسي دي ماه,اس ام اس هاي سکسي بهمن ماه,اس ام اس هاي سکسي اسفندماه,اس ام اس هاي سکسي فروردين ماه,اس ام اس هاي سکسي ارديبهشت ماه,اس ام اس هاي سکسي خرداد ماه,اس ام اس هاي سکسي تير ماه,اس ام اس هاي سکسي مردادماه,اس ام اس هاي سکسي شهريور ماه,

دوشنبه 20 مرداد 1399
عاشقانه,غمیگن,راز دل,اس ام اس,اس ام اس 93,اس ام اس 94,اس ام اس 95,اس ام اس 2014,اس ام اس 2015,اس ام اس هاي سال 93,اس ام اس هاي سال 94,اس ام اس هاي سال 95,اس ام اس هاي سال 2014,اس ام اس هاي سال 2015,اس ام اس هاي سال 2016,سايت اس ام اس,سايت اس ام اس 93,سايت اس ام اس 94,سايت اس ام اس 95,سايت اس ام اس 2014,سايت اس ام اس 2015,سايت اس ام اس 2016,سايت اس ام اس هاي سال 93,سايت اس ام اس هاي سال 94,سايت اس ام اس هاي سال 95,سايت اس ام اس هاي سال 20
جای تبلیغات شما
خرید شارژ
تبلیغات
جای تبلیغات شما
پنل کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
اس ام اس های مختلف
آمار سایت
 • آمار مطالب
 • کل مطالب : 158
 • کل نظرات : 15
 • آمار کاربران
 • کل کاربران : 5
 • افراد آنلاین : 1
 • آمار بازدید
 • بازدید امروز : 3
 • گوگل امروز : 0
 • آی پی امروز : 1
 • بازدید دیروز : 36
 • گوگل دیروز : 3
 • آی پی دیروز : 21
 • بازدید هفتگی : 3
 • بازدید ماهانه : 284
 • بازدید سالانه : 8,043
 • بازدید کل : 67,461
 • اطلاعات
 • امروز : دوشنبه 20 مرداد 1399
 • آی پی شما : 34.200.222.93
 • مرورگر شما :
اتاق آرزو
عضویت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
خبرنامه
خبرنامه
با عضویت در خبرنـــــــــامه می توانید آخرین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت کنید .

دوستان ما
دیگرامکانات
تبلیغات متنی
تبلیغات متنی
تبلیغات متنی
تبلیغات متنی
تبلیغات متنی
نظر گذاری و نحوه ارسال اسمس برای ما

کافیست به این ایمیل پیامک های خود را بفرستید :

talalink@yahoo.com

قابل توجه عاشقانی که به این وب میان اگه از مطالب بازدید میکنید

که مطمئنم اومدنتون به خاطر بازدید از مطالب است

یک نظر بدید که ما انگیزه بگیریم و پست بذاریم با تشکر

لینک باکس a2
لینک باکس رایا نت
شعر عاشقانه مهرداد نصرتی 2015*94
 • تعداد بازدید : 169
 • اصلا نمیخواهم برایم این و آن باشی

  کافیست وقتی با تو هستم مهربان باشی

  عشق است... من هرآنچه باشی دوستت دارم

  دریا اگر باشی... اگر آتشفشان باشی

  از ناگهانی اتفاق افتادنت پیداست

  باید برایم از خداوند ارمغان باشی

  باید بتابی بعد باران هایِ پی در پی

  در تیره روزی های من رنگین کمان باشی

  بگذار ماهِ آسمان مالِ خودش باشد

  وقتی تو قرص ماه حوض خانه مان باشی

  گفتند دریا شو تمام آسمان در توست

  دریا نخواهم شد مگر تو آسمان باشی....  مهرداد نصرتی

  نویسنده : NADER تاریخ : دوشنبه 10 فروردين 1394 امتیاز :
  موضوعات : اس ام اس های مختلف , اس ام اس ,
  برچسب ها : مهرداد نصرتی , مهردادنصرتی , شعر مهرداد نصرتی , شعرمهردادنصرتی , شعر عاشقانه 94 , شعر عاشقانه 2015 , شعر جدید عاشقانه , شعر عاشقانه مهرداد نصرتی 201594 , انوع شعر , انواع شعر , شعر غزل , رازدل , راز دل ,
  جمله های قصار و سخنان دانشمندان و بزرگان 2015*94
 • تعداد بازدید : 162
 • اس ام اس فلسفی

  sms falsafi

  تجربه بهترین درس است

  هر چند حق التدریس آن گران باشد

  کارلایل

  اس ام اس فلسفی

  sms falsafi

  نشان دوست نیکو آن است که

  خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند

  پور سینا

  اس ام اس فلسفی

  sms falsafi

  یک اراده قوی

  بر هر سد و مانعی هر قدر هم قوی

  حتی بر زمان نیز غلبه می کند

  اس ام اس عاشقانه و جملات عاشقانه امروز 94
 • تعداد بازدید : 285
 • بیتابم و دل برای دیدار تو تنگ است

  تقصیر دلم نیست نگاه تو قشنگ است

  اس ام اس عاشقانه

  sms asheghaneh

  تنهایی ، دوری ، دلتنگی ، بغض ، ناله و گریه همه و همه

  واسه یه لحظه با تو بودن …

  اس ام اس عاشقانه

  sms asheghaneh

  از پرچین امیدهایت چتری برایم بفرست

  من خیس دلتنگی هایت شده ام

  اس ام اس عاشقانه

   

  اس ام اس و جملات زیباامروز 94
 • تعداد بازدید : 215
 • اس ام اس زیبا

  sms ziba

  ادعای عشق می کنیم و فراموش می کنیم

  رنگ چشمان مادرمان را …

  اس ام اس زیبا

  sms ziba

  از تو ای دوست دلم غافل نیست

  این که در سینه من هست

  تو هستی دل نیست

  اس ام اس زیبا

  sms ziba

  ” زندگى ” کاروانیست زودگذر

  آهنگى نیمه تمام و تابلویى زیبا و فریبنده

  میسوزد و میسوزاند و هیچ چیز درآن رنگ

  حقیقت نمیگیرد جز “خوبی

  خدای من......
 • تعداد بازدید : 139
 • خدای من

  نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی

  میان این دو گمم

  هم خود را و هم تو را آزار میدهم

  هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی

  و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی

  آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ”

  خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن .

  نویسنده : NADER تاریخ : چهارشنبه 05 فروردين 1394 امتیاز :
  موضوعات : اس ام اس های مختلف ,
  برچسب ها : جملات عاشقانه غمگین , جملات عاشقانه94 , تنهایی94 , جملات دوست دارم94 , عکس جدید94 , سایت عاشقانه رازدل , ضمایرعشق , عاشقی , تولدت مبارک , جملات تولد , تبریک تولد94 ,
  همدردتنهایی94
 • تعداد بازدید : 278
 • یکی باید باشد همان که وقت درد همدردت شود…صورت به عرق نشسته از دردت را بوسه زند


  و تمام دردت را در دستانش بفشاری و او مردانه برای تسکینت آغوشش راتنگ تر کند یکی باید باشد

  نویسنده : NADER تاریخ : چهارشنبه 05 فروردين 1394 امتیاز :
  موضوعات : اس ام اس های مختلف ,
  برچسب ها : جملات عاشقانه غمگین , جملات عاشقانه94 , تنهایی94 , جملات دوست دارم94 , عکس جدید94 , سایت عاشقانه رازدل , ضمایرعشق , عاشقی , تولدت مبارک , جملات تولد , تبریک تولد94 ,
  دلنوشته دوست دارم94
 • تعداد بازدید : 185
 • تو را به سبک خودم دوست دارم !

  من دنباله روی عشق دیگران نیستم …

  من برای تو نمی میرم تا لباس عزا تنت کنم ، نه !!

  این دوست داشتنی احمقانه خواهد بود …

  برایت زنده بمانم بهتر است …

  هیچکس تو را مثل " من " دوست ندارد !

  پس تو را مثل " من " دوست خواهم داشت ..

  تو مجبور نیستی شعرهایم را دوست داشته باشی !

  مجبور نیستی دعوا نکنی !!

  مجبور نیستی همیشه لبخند بزنی !!!

  مجبور نیستی که خودت را مجبور کنی مرا دوست داشته باشی

  من دوست داشتنم را به تو ثابت نمی کنم …

  همیشه حرف هایت را نمی پذیرم

  قول نمی دهم هیچوقت فراموشی نگیرم

  من حتی قول نمی دهم که هیچوقت روز تولدت را از یاد نبرم

  تو مجبور نیستی باور کنی !!

  اما باور نکردن تو از دوست داشتن من نمی کاهد …

  این سبک من است !

  و فقط من هستم که میتواند اینگونه تورا دوست داشته باشد …

  من تو را به سبکی خاص ،

  به سبک خودم دوست دارم

  نویسنده : NADER تاریخ : چهارشنبه 05 فروردين 1394 امتیاز :
  موضوعات : اس ام اس های مختلف ,
  برچسب ها : جملات عاشقانه غمگین , جملات عاشقانه94 , تنهایی94 , جملات دوست دارم94 , عکس جدید94 , سایت عاشقانه رازدل , ضمایرعشق , عاشقی , تولدت مبارک , جملات تولد , تبریک تولد94 ,
  دلنوشته غمگین بچگی94
 • تعداد بازدید : 145
 • یادمه وقتـــــــــی بچه بودم

  بعضی وقت ها بابامو نگاه میـــــکردم که ساعت ها با دست

  مشغول جمع کردن آشـــــــغالای ریزی بود

  که روی فـــــــرش ریخته بود

  من حسابی به این کـــــــــارش میخندیدم چـــــــــون ما هم جـــــــارو داشتیم

  هم جارو برقــــــــی

  تا ……..چند وقت پیــــــــش داشتم با خودم

  فکر میکردم که چجــــــــــوری مشکلاتمو حل کنم

  یهو یه خــــــودم اومدم دیدم

  که یه عالمه آشغال از روی فرش جـــــــــلوی خودم جمع کردم

   

  نویسنده : NADER تاریخ : چهارشنبه 05 فروردين 1394 امتیاز :
  موضوعات : اس ام اس های مختلف ,
  برچسب ها : جملات عاشقانه غمگین , جملات عاشقانه94 , تنهایی94 , جملات دوست دارم94 , عکس جدید94 , سایت عاشقانه رازدل , ضمایرعشق , عاشقی , تولدت مبارک , جملات تولد , تبریک تولد94 ,